ระบบยืนยันข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน
ในการเข้าศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

***หมายเหตุ***
Username คือ รหัสเลขที่นั่งสอบ
Password คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

VDO การเข้าใช้งาน คู่มือการเข้าใช้งาน คำถามที่พบบ่อย